Opublikowano: 2020-07-06

Przyznano dofinansowanie do naszego projektu konserwatorskiego


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przyznała naszemu archiwum dofinansowanie w kwocie 35 360 zł na projekt pn. "Trzeci etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku". Dotację przyznano w ramach konkursu "Wspieranie Działań Archiwalnych 2020", w którym można uzyskać środki finansowe na działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, oraz instytucje kościelne i religijne. Spośród czterdziestu czterech zgłaszających się instytucji komisja w naborze konkursu przyznała środki piętnastu oferentom.

Projekt konserwatorski naszego archiwum obejmuje pełną konserwację pięćdziesięciu papierowych jednostek archiwalnych, stanowiących niegdyś obiegową dokumentację sądu kościelnego, działającego w ramach Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego. Jednostki te należą do największego w Polsce zbioru papierowych dokumentów średniowiecznych i wczesnonowożytnych, odnalezionych w roku 2015 w katedrze gnieźnieńskiej. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie postarało się już w ubiegłych latach o konserwację pięciuset jeden jednostek z tego zbioru, pozyskując dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (2018). Prace konserwatorskie nad wszystkimi dokumentami w ramach tych projektów przeprowadza gnieźnieńska konserwator zabytków z papieru i skóry, mgr Marzena Szczerkowska.